Our People

Mr. Kaushal Shah

Dilip Mallick

Amartya Chaudhry

Meera Patel (Ms)

Ashwin Thakkar

Satish Kanodia

Venkateswaran

Jaideep Lele

Mansha Bhatia (Ms)

Utpal Desai

Antaryami Roy

Zarina Pundole (Ms)

Kuldeep Kumar

Shailesh Chauhan

Ashish Baraskar

Bhumesh Verma